Regulamin i polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Parady Równości, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty i odstąpienia od umowy przez Klienta, zasady reklamacji i przetwarzania danych osobowych.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Stroną umowy jest Fundacja Wolontariat Równości z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/423, 02-758 Warszawa, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413688, REGON:146040696, NIP:522-299-51-09.
 2. Kliknięcie przycisku „zamawiam” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione zostaną wysłane po opłaceniu przez Klienta ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu należy właściwie wypełnić formularz do zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru, tj. imię i nazwisko, dokładny adres Klienta, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

§ 3 CENY I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Ceny zawierają koszty wysyłki.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Oferujemy formę szybkiej płatności dostarczoną przez operatora sklepu Shoper.pl - Blue Media S.A. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 1. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 5 USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.
 1. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Klient może odstąpić od umowy, składając Fundacji Wolontariat Równości stosowne oświadczenie, którego wzór otrzyma, kontaktując się pod adresem sklep@paradarownosci.eu.
 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Fundacja Wolontariat Równości niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 1. Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Klientem inny środek płatności.
 1. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych towarów ponosi Klient.

§ 6 ZWROTY PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane przez Klienta do zapłaty - na konto, z którego dokonano przelewu.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem sklepu ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres: sklep@paradarownosci.eu
 1. W niektórych przypadkach możemy poprosić o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z dobrowolnym wyrażeniem zgody przez Klienta na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 1. Klientowi przysługują prawa, o których mowa w RODO, w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jego dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 1. W przypadku Usług Sprzedaży administratorem danych jest Sprzedawca, z którym zostaje zawierana Umowa Sprzedaży, tj. Fundacja Wolontariat Równości. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży.
 1. W przypadku założenia Konta w Sklepie lub wyrażenia chęci otrzymywania dodatkowych ofert - administratorem danych jest Fundacja Wolontariat Równości.
 1. Sklep udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Fundacja Wolontariat Równości przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

§ 10 INNE INFORMACJE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 1. Fundacja Wolontariat Równości zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl